Bidalizure ekitaldia / Envíanos tu evento

  • 1. EKITALDIAREN OINARRIZKO DATUAK / DATOS BÁSICOS DEL EVENTO
  • EKITALDIAREN AZALPEN TESTUA / TEXTO DE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
  • HARREMANETAN JARTZEKO INFORMAZIOA / INFORMACIÓN DE CONTACTO

1. EKITALDIAREN OINARRIZKO DATUAK / DATOS BÁSICOS DEL EVENTO

Bete inprimaki hau erraz-erraz hiru urratsetan eta KulturArabaren Agenda atalean azalduko da.

Oharra: kontuan izan informazioa bidali eta 72 ordu pasatu arte ez dela web honetan argitaratuko. Behin egitearekin nahikoa da. Ekitaldia dagoeneko Kulturkliken agertzen bada, ez da beharrezkoa berriro bidaltzea. Pentsatu dugu horretan:;gure sistemak elkarreragileak dira eta zuk sartutako edukia automatikoki kargatuko da KulturAraban.

Cumplimenta este formulario en tres simples pasos y se divulgará en la sección de agenda de KulturAraba.

Advertencia: Ten en cuenta que no aparecerá publicado en esta web hasta pasadas 72 horas desde su envío. No dupliques esfuerzos. Si tu evento ya aparece en Kulturklik no es necesario que lo remitas nuevamente. Ya hemos pensado en ello, nuestros sistemas son interoperables y vuestro contenido se cargará en KulturAraba de forma automática.

Ekitaldiaren izenburua gaztelaniaz/ Título del evento en castellano
Sartu data formatu honetan / Introduzca la fecha en el siguiente formato (dd/mm/aaaa)
Ekitaldiaren izenburua euskaraz/ Título del evento en euskera
Sartu data formatu honetan / Introduzca la fecha en el siguiente formato (dd/mm/aaaa)

EKITALDIAREN AZALPEN TESTUA / TEXTO DE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Ekitaldiaren irudirik baduzu, bidalguzu kulturaraba@araba.eus helbidera, ekitaldiaren izenburua jarrita Gomendatutako neurriak: 11700x780, pisua: 100kb gehienez

Si tienes imágenes de tu evento, envíanoslas por mail a kulturaraba@araba.eus con el nombre de tu evento (dimensiones recomendadas: 1170x780, peso: hasta 100kb).

HARREMANETAN JARTZEKO INFORMAZIOA / INFORMACIÓN DE CONTACTO

Harremanetan jartzeko informazioa, ez da argitaratuko / La información de contacto, no se publicará

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko Kultura Deialdiak fitxategian sartuko direla, kulturaren arloko jarduerei buruzko informazioa bidaltzeko egiten baititu tratamendu horiek.

Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiela jakinaraziko beste batzuei, legez ezarritako kasuez kanpo.

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, DBEOk aitortzen dituenak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz -Araba). Argibide gehiago: http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que los datos que usted nos facilita van a ser incluidos en el fichero de Convocatorias Culturales, titularidad de Diputación Foral de Álava, cuyos tratamientos se realizan para el envío de información sobre actividades culturales.

Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación que reconoce el RGPD dirigiéndose a la Oficina de Registro de la Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava). Para más información: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado

Identifikatzeko Testua Refresh CAPTCHA