Harpidetu zaitez / Suscríbete

Bete ezazu ondorengo inprimakia zure datu pertsonalekin buletinean harpidetzeko / Rellena el siguiente formulario con tus datos para suscribirte al boletín.
Buletina jaso nahi duzun hizkuntza / Idioma en el que quieres recibir el boletín

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko Kultura Deialdiak fitxategian sartuko direla, kulturaren arloko jarduerei buruzko informazioa bidaltzeko egiten baititu tratamendu horiek.

Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiela jakinaraziko beste batzuei, legez ezarritako kasuez kanpo.

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, DBEOk aitortzen dituenak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz -Araba). Argibide gehiago: http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que los datos que usted nos facilita van a ser incluidos en el fichero de Convocatorias Culturales, titularidad de Diputación Foral de Álava, cuyos tratamientos se realizan para el envío de información sobre actividades culturales.

Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación que reconoce el RGPD dirigiéndose a la Oficina de Registro de la Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria - Gasteiz (Álava). Para más información: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado