null APIKA Audiovisual Proyect Lab EUS

APIKA Audiovisual Proyect Lab

APIKA Audiovisual Proyect Lab

APIKA Audiovisual Project Lab Euskadiko ikus-entzunezko ekoiztetxeen kudeaketa hobetzen laguntzeko programa bat da, ikus-entzunezko proiektuen ekoizpena bultzatzera, talentu emergentea sustatzera eta ikus-entzunezko ehuna dinamizatzera bideratua.

Apika Audiovisual Project Labek lortu nahi duen helburu nagusia da Euskadiko ikus-entzunezkoen sektoreko profesionalei bultzatzea eta laguntzea, eta horien ondoan egotea, gidoiaren behin betiko bertsioa eta proiektuen produkzioaren estrategia idazteko laguntza eskainiz, bai eta orientazio pertsonalizatua ematea ere, beren proiektuaren aurkezpen egokia egiteko moduari buruz.

Apika Audiovisual Project Lab ikus-entzunezko proiektuen garapena optimizatzeko laguntza-tresna bat da, Euskadiko ikus-entzunezko ekoizleei eta horien gidoigintza- eta zuzendaritza-taldeei zuzendua, kalitatearen eta ahalmenaren arabera hautatutako 4-6 proiekturen mentoretza eta banakako aholkularitzaren bidez.

Helburua da hautatutako proiektuen garapena indartzea, gidoiaren analisiaren eta berridazketaren eta ekoizpen-estrategiaren bidez, ekoizleek gaitasun handiagoa izan dezaten proiektu indartsuak garatzeko eta aukerak sortzeko.

Apika Audiovisual Project Lab proiektu sendoak zehazten lagundu nahi duen tresna da, proiektu horiek gauzatzeko behar den finantzaketa lortzeko, erakunde publikoen (laguntzak eta diru-laguntzak) edo erakunde pribatuen bidez, balizko koprodukzioen bidez eta/edo telebista-kateei eta/edo streaming-plataformei salduta eta horiek nazioartekotuta.

 

Lan-dinamika  

Hautatutako proiektuek programatutako saioetan parte hartuko dute. Egungo osasun-egoera dela-eta, saioak bideokonferentzia bidez egingo dira, baina beharrezkoa den guztietan eta osasun-baldintzek ahalbidetzen dutenean, aurrez aurreko saioak egiteko aukera baloratuko da. Saio horiek 2021eko EKAINA eta AZAROA bitartean egingo dira. Elkarteak profesionalen prestasunaren arabera programatuko ditu saioak. Programak aldaketak izan ditzake, antolamendu-arrazoiengatik beharrezkoa bada.

Proiektuak banaka landuko dira, gidoiaren eta ekoizpenaren arloetan eta beharrezkotzat jotzen diren beste arlo batzuetan ospe handia duten adituekin, hautatutako proiektu bakoitzaren profilen eta beharren arabera ahal den guztietan

Eskatzaileak APIKAren helbide elektronikora bidali beharko du eskaera, gainerako dokumentazioarekin batera: apika.asociación.gmail.com 

 

Eskatzaileen betekizunak 

 • Proiektu bakoitzak lantalde bat izan beharko du, eta lantalde horretan gutxienez bi pertsona egon beharko dira: ekoizlea eta gidoilaria. Pertsona batek funtzio horietako bat baino gehiago har ditzake bere gain. Era berean, eginkizun horietako bakoitza pertsona batek edo batzuek hartu ahal izango dute beren gain.
 • Eskatzailea proiektuaren ekoizlea izango da. Pertsona juridikoa edo autonomo gisa alta emandako pertsona fisikoa izan daiteke.
 • Ekoizle eskatzaileek egoitza soziala edo bizilekua Euskadin eduki beharko dute.
 • Fikziozko proiektuek (film laburrak, film luzeak eta irudi errealeko zein animazioko serieak), dokumentalek, transmedia eta formatu hibridoek parte hartu ahal izango dute.
 • Proiektuek gidoiaren lehen bertsio bat izan beharko dute, gutxienez, dokumentu-generoak izan ezik, horren izaeraren araberako garapena edo eskaleta aurkeztu ahal izango baita. Ezin izango da filmaketa hasita duten edo postprodukzio-fasean dagoen proiekturik aurkeztu, aldez aurretik ikerketa edo errodajea behar duten kasuetan izan ezik (adibidez, dokumentalak).
 • Hautatutako ekoizleek gidoien eskubideen titulartasuna berretsi beharko dute. Elkarteak gidoiaren gaineko eskubideen lagapen-kontratua edo eskubideen titulartasunaren erantzukizunpeko adierazpena eskatuko du. Hautatutako proiektua egokitzapena bada, hautatutako ekoizleek egokitzapena gauzatzeko behar diren eskubideak dituztela egiaztatu beharko dute. Halaber, gidoi egokituaren ikus-entzunezko ustiapenerako beharrezkoak diren eskubideak dituztela egiaztatu beharko dute, edo gutxienez 12 hilabeteko aukera izan beharko dute eskubideak eskuratzeko.
 • Ekoizpen-etxe batek proiektu bat aurkeztu ahal izango du gehienez.
 • Programa guztiz bateragarria da jasotako edo eskatutako beste edozein laguntzarekin. Eskatzaileek inskripzio-formularioan adieraziko dute proiekturako finantzaketa baieztatua edo eskatua, halakorik balego.

 

Eskaera egiteko epearen hasiera

Ekoizle eskatzaileek eskabide-inprimakia bete beharko dute, eta PDF formatuan erantsi eskatutako dokumentazio guztia, honako hau bereziki:

 • Gidoiaren azken bertsio erabilgarria, gutxienez bertsio elkarrizketatua; dokumentalen kasuan, tratamendua bidaliko da.
 • Sinopsia: serieen kasuan, beharrezkoa izango da kapitulu bakoitzaren sinopsia aurkeztea.
 • Pertsonaien garapena.
 • Zuzendariaren eta ekoizlearen memoria eta ekoizlearen, zuzendariaren eta gidoilariaren CVa.
 • Materiala eta ikus-erreferentziak, eskatzaileak egoki iritziz gero.
 • Lan-plana, aurrekontua eta finantzaketa-plana (aukerakoa).
 • Proiektuari buruzko informazioa, eskatzaileak Apika Audiovisual Project Laben deialdiaren esparruan proiektua aukeratzen laguntzeko egokitzat jotzen duen guztia.

Eskabide-inprimakia APIKAren webgunean egongo da eskuragarri, eta APIKAk horretarako gaituko duen helbide elektronikoaren bidez entregatuko dira eskabideak.

Elkarteak emailez jakinaraziko die eskatzaileei proiektuak behar bezala aurkeztu dituztela, edo dokumentazioa zuzendu edo osatu behar dutela; horretarako, gehienez ere 5 laneguneko epea emango die. Ezingo da materialik zuzendu edo dokumentazioa epez kanpo bidali, elkarteak informazio gehigarriren bat behar duela uste ez badu.

 

Hautaketa-batzordea

Hautaketa-batzordea ikus-entzunezko industriako profesionalek eta APIKAko Zuzendaritza Batzordeko kide batek osatuko dute.

 

Hautaketa-prozesua eta ebaluazio-irizpideak 

Hautaketa-batzordeak proiektua aztertu eta puntuazio hau emango du ebaluazio-irizpide hauetako bakoitzerako:

 1. Aurkeztutako gidoiaren edo tratamenduaren kalitatea, bereziki balioetsiko da originaltasuna, sormena, literatura-kalitatea, egitura eta garapena, bai eta zinemarako bideragarritasuna ere. 20 puntu.

 2. Proiektuak nazioko/nazioarteko koprodukziorako eta hedapenerako duen ahalmena. 10 puntu.

 3. Talde eskatzaileen ibilbidea. Inplikatutako enpresa-baliabideak eta giza baliabideak: ekoizlearen, zuzendariaren eta gidoilariaren curriculuma. 10 puntu.

Aurkeztutako proiektuen kopuruak komenigarri egiten badu, onartutako proiektuen ebaluazio-lana batzordeko kideen artean banatzea erabaki ahal izango du elkarteak, aurkeztutako eskabide-kopuruaren arabera.

Hautaketa-batzordeak edo lan bakoitza baloratu duten kideek balorazio bat egingo dute, eta, bertan, proiektu bakoitzaren ebaluazioaren emaitza zehaztuko da. Hautaketa-batzordeak hautagaien zerrenda bat egingo du, lortutako puntuazioen arabera ordenatuta eta Hautaketa Batzordeko kide guztiek bilera batean bateratzetik ondorioztatuta. Beharrezkoa izanez gero, bigarren ebaluazio-fase bat egin ahalko da. Fase horretan, Hautaketa Batzordeak material gehigarria eskatu eta/edo elkarrizketak egin ahal izango dizkie eskatzaileei, ikus-entzunezko proiektuak garatzeko Apika Audiovisual Project Lab programan parte hartuko duten hautatutako proiektuak definitzeko.

Gehiengoaren erabakiz, deitutako laguntzak partzialki hutsik gera daitezela proposatu ahal izango dio Hautaketa Batzordeak elkarteari, baldin eta Hautaketa Batzordearen iritziz ez badago kalitate- eta bideragarritasun-maila egokia lortzen duen proiektu nahikorik.

APIKAk automatikoki suntsituko ditu eskatzaileek aurkeztu dituzten eta hautatu ez diren dokumentuak.

 

Hautatuen betebeharrak 

Honako oinarri hauek onartzea ezinbesteko baldintza izango da parte hartzeko eskabidea aurkezteko.

Hautatuek akordio bat sinatu beharko dute APIKArekin programan parte hartu ahal izateko. Akordioa sinatzeko, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

 • NANa, pertsona fisikoen kasuan
 • Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian egunean egotearen ziurtagiria.
 • Hautatutako pertsonek gidoiaren gaineko ustiapen-eskubideen titulartasuna dutela egiaztatzen duen agiria.
 • Proiektuaren sinopsia.
 • Ekoizlearen, zuzendariaren eta gidoilariaren CVa.
 • Proiektuaren fitxa teknikoa.

Parte-hartzea berretsi ondoren bidaliko zaie programa hautatuei; saioak online izango dira, edo, ahal bada eta egoerak ahalbidetzen badu, aurrez aurreko saioak, 2021eko EKAINA eta AZAROA bitartean. Parte-hartzaileak eta aholkulariak ados jarrita zehaztuko da saioak nola egingo diren, horien prestutasuna kontuan hartuta.

Guztira 6 saio egingo dira hautatutako proiektu bakoitzarekin, 3 gidoia berrikusteko eta berridazteko, eta 3 produkzio-estrategia eta aurrekontuak garatzeko. Hala ere, diziplina bakoitzeko aholkulari bakoitzarekin paraleloan lan egin ahal izango da eta arlo bakoitzeko saioak (gidoia eta produkzio-estrategia) gehitu edo murriztu ahal izango dira, baina inoiz ez guztira 6 saio baino gehiago, programaren aurrekontu-zuzkidurak posible egiten ez badu. Gidoia berrikusteko eta idazteko eta produkzio-estrategia eta aurrekontu saioak amaitu ondoren, proiektu bakoitzak orientabide pertsonalizatua izango du bere proiektua idatziz behar bezala aurkezteko moduari buruz.

 

Datu pertsonalen tratamendua 

Eskatzaileek emandako datu pertsonalak ezinbestekoak dira APIKAk Apika Audiovisual Project Lab programarako zure eskaera kudeatzeko. APIKAk bidalitako eskaera kudeatzeko, baloratzeko eta, hala badagokio, esleitzeko helburu bakarrarekin tratatuko ditu eskatzaileen datu pertsonalak eta, onuradun izanez gero, akordio bat sinatzeko, Apika Audiovisual Project Lab programan parte hartu ahal izateko. Datuen tratamendua legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa den denboran egingo da.

APIKAk Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (aurrerantzean, DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan (aurrerantzean, DBLO) ezarritako betebehar guztiak betetzen ditu. APIKAk bere elkarteko kideen datu pertsonalak emanez gero Apika Audiovisual Project Lab programarako eskabidea kudeatzeko, eskatzaileek eta onuradunek konpromisoa hartzen dute datu horiek ez erabiltzeko programan parte hartzea ez den beste helburu baterako, eta beren betebeharrak betetzeko, DBEOn eta DBLOn xedatutakoaren arabera.

Eskatzaileek doan baliatu ahal izango dituzte informatzeko, datuetan sartzeko, ezabatzeko, zuzentzeko, datuen aurka egiteko, datuak eramateko edota tratamendua mugatzeko eskubideak. Horretarako, idatzizko jakinarazpena bidali beharko dute APIKAren egoitzara (Jose Pablo Ullibarri kalea 10, 7. E, Gasteiz).

 

Irudi-eskubideak 

Diru-laguntzen eskatzaileek berariazko baimena eman diote APIKAri, Ohorerako, Norberaren eta Familiaren Intimitaterako, eta Norberaren Irudirako Eskubidearen Babes Zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/82 Lege Organikoaren babesean prestakuntza-saioetan eta proiektuetan argazkiak atera eta irudia grabatzeko. Irudi horiek APIKAren edozein publizitate- eta/edo sustapen-jardueratan erabili ahal izango dira, APIKArekin berarekin edo Apika Audiovisual Project Labekin harremana badute.

APIKAk argazkiak eta grabazioak erabiltzeko eskubidea gordetzen du, horretara behartuta egon gabe, eta betiere dokumentu honetan adierazitako helburuekin. Argazkiak eta grabazioak osorik edo zati batean erabili ahal izango ditu, baita horiek aldatu edo egokitu ere. Beraz, argazkien eta grabazioen gainean APIKAri transferitutako eskubideak publizitate- eta/edo sustapen-jarduera oro gauzatzeko eta komunikatzeko ezinbestekoak diren ustiapen-eskubide guztiak izango dira.

Baimen hau guztiz doan ematen da, eta ezein laguntza-eskatzailek ez dio ezer erreklamatu behar APIKAri baimen honen ondorioz, eta, oinarri hauek onartuta, berariaz uko egiten dio APIKAren aurkako geroko edozein erreklamazio judizial edo judizioz kanpokoari, irudi horiek adostasunez eta dokumentu honetan jasotako helburuekin erabiltzeagatik.

Irudi horietatik biltzen diren datuak fitxategi batean sartuko dira. Fitxategi hori APIKAren ardura da (Jose Pablo Ullíbarri kalea, 10, 7. E), eta helburu bakarra izango du: argazkien eta grabazioen edukia lehen deskribatutako helburuetarako erabiltzea.

Azkenik, laguntzen eskatzaileek konpromisoa hartzen dute laguntzak sustatzen laguntzeko, APIKAk horretarako egin nahi dituen komunikazio-ekintzetan lankidetzan arituz (elkarrizketak komunikabideetan, presentzia sare sozialetan, etab.).

Bai eta proiektuaren datuen artean APIKA Audiovisual Proyect Lab izena eta horren babesleen logoak sartzeko ere, Apikak emango duen kartoi baten bidez.

Eta filmaren edo seriearen kreditu-tituluetan APIKA Audiovisual Proyect Lab izena eta horren babesleen logoak sartzeko, Apikak emango duen kartoiaren bidez.

 

 

Proiektuak aurkezteko: apika.asociacion@gmail.com